ПОРЯДОК особистого прийому громадян у Головному управлінні Держпраці у Запорізькій області

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Головному управлінні Держпраці у Запорізькій області (далі – Головне управління) з питань, що належить до компетенції Головного управління.
2. Особистий прийом громадян в Головному управлінні проводиться відповідно до статті 22 Закону України « Про звернення громадян», та з метою забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення та сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до Головного управління.
2.1.Керівництво Головного управління та керівники структурних підрозділів, які здійснюють особистий прийом громадян, керуються Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», «Про безоплатну правову допомогу» та «Про державну службу», Указом Президента України від 7 лютого 2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Положення про Головне управління, іншими нормативно-правовими актами, що врегульовують порядок прийому та розгляду звернень громадян, та цим Порядком.
3. Особистий прийом громадян начальником Головного управління та заступниками начальника Головного управління (далі-керівництво Головного управління) проводиться відповідно до розподілу функціональних повноважень, в своїх службових кабінетах або у кабінеті сектору звернення громадян та доступу до публічної інформації, у відповідні дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян керівництвом Головного управління (далі – графік особистого прийому громадян), який затверджується наказом управління і розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління.
3.1. У разі відсутності начальника Головного управління особистий прийом громадян здійснюється його заступниками відповідно до розподілу функціональних повноважень.
3.2. Керівники структурних підрозділів Головного управління проводять особистий прийом громадян в своїх службових кабінетах або у кабінеті сектору звернення громадян та доступу до публічної інформації, кожного робочого дня згідно з графіком особистого прийому.
4. У першочерговому порядку здійснюється особистий прийом таких категорій громадян: Інвалідів Великої Вітчизняної війни; Героїв Соціалістичної Праці; Героїв Радянського Союзу;Героїв України.
5.  Особлива увага приділяється вирішенню питань, з якими звертаються ветерани війни та ветерани праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.
6. Запис громадянина на прийом до керівництва Головного управління проводиться у разі, якщо порушене громадянином питання залишилося не вирішеним по суті після особистого прийому керівником структурного підрозділу Головного управління, до функціональних повноважень якого належить розгляд питання.
7. Попередній запис громадян на особистий прийом до керівництва Головного управління проводиться працівниками сектору звернення громадян та доступу до публічної інформації щодня, крім вихідних та святкових днів, не пізніше ніж за сім днів до дня його проведення.
8. Під час попереднього запису на особистий прийом з’ясовуються: прізвище, ім’я по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення, визначається посадова особа з числа керівництва Головного управління, до функціональних повноважень якої належить вирішення питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).
9.Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.
10. Працівники сектору звернення громадян та доступу до публічної інформації складають список громадян, які виявили бажання прийти на особистий прийом до керівництва Головного управління та організовують передачу матеріалів, викладених у зверненні громадян, що увійшли до цього списку, для вивчення та опрацювання до визначених керівництвом Головного управління структурних підрозділів Головного управління відповідно до їх функціональних повноважень не пізніше ніж за сім днів до дня проведення прийому.
10.1. За два дні до дня проведення прийому списки громадян, які виявили бажання потрапити до керівництва Головного управління на особистий прийом, матеріали, викладені у зверненнях, та результати їх розгляду відповідним самостійним структурним підрозділом Головного управління подаються посадовій особі із числа керівництва Головного управління, яка здійснюватиме особистий прийом.
11. У записі на особистий прийом може бути відмовлено на таких підставах:
11.1. Має місце повторне звернення одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вже вирішено по суті.
11.2. Звертається особа,  визнана судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє її законний представник, повноваження якого оформленні в установленому чинним законодавством порядку).
11.3. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство.
12. У випадку відмови громадянинові у запиті на особистий прийом надається відповідь-роз’яснення щодо причини такої відмови.
13. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
14. Громадяни, які прибули на особистий прийом до керівництва Головного управління, попередньо зареєстровані у журналі особистого прийому громадян, повинні пред’явити документи, які посвідчують їх особу.
14.1. В особистому прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку та/або особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу та факт родинного зв’язку.
14.2. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.
15. Керівництво Головного управління та керівники структурних підрозділів Головного управління під час особистого прийому громадян відповідно до функціональних повноважень розглядають питання по суті, надають відповідно до чинного законодавства обґрунтовані роз’яснення та, у випадку необхідності, вживають відповідних заходів у межах наданих їм повноважень.
16. Якщо порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність його додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви та надати під час особистого прийому або направити засобами електронного та/або поштового зв’язку.
16.1. Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.
16.2. Про результати розгляду звернення, громадянину повідомляється в усній або письмовій формі (за його бажанням) відповідним структурним підрозділом Головного управління.
17. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення поставлених громадянином питань керівництво Головного управління чи керівники структурних підрозділів Головного управління, що проводять особистий прийом громадян, можуть залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів Головного управління або в установленому порядку одержувати від них необхідну інформацію.
18. Особистий прийом іноземців та осіб без громадянства здійснюється на загальних підставах, у разі потреби – за участю перекладача.
19. Якщо розгляд та вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції Головного управління, то посадова особа, яка проводить прийом, надає йому роз’яснення, до якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації треба звернутися для його вирішення, та, за можливості сприяє цьому (надає інформацію про місце знаходження, номер телефону,тощо)
19.1. У разі коли заявник наполягає на поданні звернення саме до Головного управління, звернення реєструється і відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян», та у п’ятиденний строк пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.
20. Відповідь на звернення, що подано під час особистого прийому, надається за підписом керівництва Головного управління відповідно до розподілу функціональних повноважень.
21. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997р. №348 (із змінами).
22. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, проводяться працівниками сектору звернення громадян та доступу до публічної інформації.
22.1. Працівники сектору звернення громадян та доступу до публічної інформації здійснюють систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян, отриманих під час особистого прийому у Головному управлінні